شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1043 کازرون حضرتی مغازه فروش 61 0 700 میلیون تومان ----------- -----------
1041 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 75 2 88 میلیون تومان ----------- -----------
1040 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 75 2 88 میلیون تومان ----------- -----------
1039 کازرون حضرتی مغازه فروش 50 0 580 میلیون تومان ----------- -----------
1038 کازرون انقلاب آپارتمان فروش 65 1 80 میلیون تومان ----------- -----------
1036 کازرون سایر زمین فروش 29 0 40 میلیون تومان ----------- -----------
1032 کازرون حضرتی مغازه فروش 100 0 1.5 میلیارد تومان ----------- -----------
1031 کازرون سایر باغچه فروش 800 3 140 میلیون تومان ----------- -----------
1028 کازرون حضرتی آپارتمان فروش 133 2 180 میلیون تومان ----------- -----------
1027 کازرون امام خمینی آپارتمان فروش 95 2 130 میلیون تومان ----------- -----------
1026 کازرون سایر زمین فروش 200 3 125 میلیون تومان ----------- -----------
1024 کازرون سایر آپارتمان فروش 105 2 98 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه