شناسه

شهر محدوده | منطقه نوع ملک وضعیت متراژ خواب قیمت مبلغ رهن مبلغ اجاره
1045 کازرون فرهنگ شهر آپارتمان فروش 117 2 200 میلیون تومان ----------- -----------
1042 کازرون فرهنگ شهر خانه فروش 340 5 ----------- ----------- -----------
1036 کازرون سایر زمین فروش 29 0 40 میلیون تومان ----------- -----------
1033 کازرون فرهنگ شهر زمین فروش 425 1 180 میلیون تومان ----------- -----------
1031 کازرون سایر باغچه فروش 800 3 140 میلیون تومان ----------- -----------
1030 کازرون حافظ مغازه فروش 48 1 220 میلیون تومان ----------- -----------
1027 کازرون امام خمینی آپارتمان فروش 95 2 130 میلیون تومان ----------- -----------
1026 کازرون سایر زمین فروش 200 3 125 میلیون تومان ----------- -----------
1025 کازرون فرهنگ شهر آپارتمان فروش 105 2 99 میلیون تومان ----------- -----------
1024 کازرون سایر آپارتمان فروش 105 2 98 میلیون تومان ----------- -----------
1023 کازرون نهضت آپارتمان فروش 52 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
1021 کازرون نهضت آپارتمان فروش 52 1 70 میلیون تومان ----------- -----------
اولین صفحه قبلی 10987654321 بعدی آخرین صفحه